Weboldalunkon sütiket használunk, biztonságos böngészés és a felhasználói élmény javítása érdekében. RészletekTrafik kereső


Kereséshez kezdje el írni a település nevét!

Trafiküzlet.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

 

A TRAFIKÜZLET.HU felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Puruczki Zoltán Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett TRAFIKÜZLET.HU weboldalon (http://trafikuzlet.hu),  a továbbiakban: TRAFIKÜZLET.HU) elérhető online hirdetési és egyéb esetleges kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://trafikuzlet.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  http://trafikuzlet.hu/aszf.htm és letölthető az alábbi linkről:  http://trafikuzlet.hu/download_docs.php?f=aszf.pdf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: Puruczki Zoltán E.V.

A szolgáltató székhelye: 6033 Városföld, Bem utca 13/b.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@trafikuzlet.hu

Nyilvántartási száma: 43806081

Adószáma: 67164727-1-23

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Telefonszáma: +36-30/638-72-78

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-103777/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

INTER.HU KFT.

2030 Érd, Diósdi út 18.

+3620/3200-777 

info@inter.hu

 

 

Definíciók

 

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely hirdetés.

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Szerződős fél egyben Felhasználónak is minősül.

Hatály és alapvetés:

 

1.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2.            A jelen Szabályzat 2016. augusztus 06. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.3.            Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

1.4.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Általános rendelkezések

 

1.      Felhasználó számára a Szolgáltató a regisztrációval önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

 

2.      A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét.

 

3.      A Felek között papír alapon jön létre szerződés, jelen ÁSZF a szerződés kiegészítő szabályait tartalmazza.

 

4.      A TRAFIKÜZLET.HU-on tilos olyan termékek hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék többek között lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya.

 

5.      A TRAFIKÜZLET.HU portálra feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

 

6.      A TRAFIKÜZLET.HU tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

 

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, a trafikuzlet.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

·         ellenkezik a trafikuzlet.hu hirdetési szabályzatával

·         megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

·         jogsértést megvalósító hirdetés;

·         ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy

·         nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

 

7.      Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz, vagy jelen ÁSZF-be ütközik.

 

8.      A TRAFIKÜZLET.HU jogában áll hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre a feltöltött anyagokban.

 

9.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

10.  Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.

 

11.  Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

12.  Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

 

13.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.

 

14.  Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törölheti a hirdetést, ha trágár szavat tartalmaz, jogsértő, nem tükrözi a valóságot, vagy ha egyéb ok miatt az ÁSZF-be ütközik.

 

  1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Trafiküzlet.hu  bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

  1. Szolgáltató a banner hirdetések megjelenését korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a tartalom, a termék, vagy a hirdetés megjelenése stb. nem illik az oldal profiljához.

 

17.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

 

18.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes.

Regisztráció

 

1.      Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval (továbbá a szerződés aláírásával) kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.      Felhasználó a használat során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.      A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.      A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Felelősségek

 

1.      A TRAFIKÜZLET.HU működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a TRAFIKÜZLET.HU-n közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

2.      Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

 

3.      A trafikuzlet.hu nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért; a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

4.      Képfeltöltés: Pornográf, szexuális szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve felkínáló, erőszakot sugalló vagy egyéb nyomdafestéket nem tűrő tartalmú képeket nem áll módunkban elfogadni. Ezek a hirdetések törlésre kerülnek. Közületek számára a céglogó feltöltése TILOS! Ezek a hirdetések törlésre kerülnek.

 

5.      A trafikuzlet.hu szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

 

6.      Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a trafikuzlet.hu-val szemben és köteles megtéríteni a trafikuzlet.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

 

7.      A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

8.      Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Felhasználó által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

9.      Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a TRAFIKÜZLET.HU-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

 

10.  Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

11.  A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

12.  Amennyiben a TRAFIKÜZLET.HU-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

 

13.  A Felhasználók által a TRAFIKÜZLET.HU-ra feltöltött tartalmat, hirdetést Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

 

14.  Amennyiben a TRAFIKÜZLET.HU-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

 

15.  A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetéseket sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak – legyen az akár a Felhasználó, akár a Hirdetés tartalma.

 

16.  A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

17.  Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

18.  A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

19.  A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

20.  A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a hirdetést.

 

21.  A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

22.  Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Felhasználó nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

 

23.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  

A Szolgáltatás díjai

 

1.      A díjakat a Felhasználó kizárólag az TRAFIKÜZLET.HU által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres előre utalásos fizetést követően aktiválódik.

 

2.      A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 

3.      A Szolgáltató főszabályként papír alapú számlát bocsát ki a befizetésekről.

 

4.      A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a TRAFIKÜZLET.HU-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Szolgáltatás megtagadása

 

1.      Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a TRAFIKÜZLET.HU számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

 

2.      A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket a Szolgáltató támogatja.

 

3.      A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

 

4.      Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését felfüggeszteni.

 

5.      A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

 

6.      Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna, valamint abban az esetben, ha Felhasználó a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik.

 

7.      A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

 

Szolgáltatási szerződés

1.      Szolgáltató kijelenti, miszerint főtevékenységként világháló-portál szolgáltatással foglalkozó egyéni vállalkozás, amely az alábbiakban meghatározott szolgáltatást a www.trafikuzlet.hu domain név alatti weboldalon való megjelenítéssel nyújtja.

2.      A szolgáltatás a számla keltétől számított 1 évig hatályos.

3.      A megrendelő a jelen okirat aláírásával egyidejűleg a szerződésben vállalt kötelezettségét elismeri, továbbá a szerződésben szabályozottakon túl a szerződés időtartama alatt egyéb követelése nincs és nem is lehet. Továbbá vállalja, hogy a weboldalon megjelenő információkat naprakészen tartja, változás esetén frissíti. A rosszul feltüntetett adatokért a szolgáltató felelősséget nem vállal. Ez minden esetben a megrendelőt terheli.

4.      A szolgáltatási díj, magában foglalja a szolgáltatáshoz szükséges valamennyi munka és anyag költséget.

5.      Megrendelő kötelezi magát, hogy a szolgáltatói díjat e szerződés aláírását követő 8 banki napon belül – számla ellenében –  átutalja szolgáltatónak a K&H bank 1040 4247 9024 0280 0197 0000 számon vezetett bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvben foglal késedelmi kamat és behajtási költség átalány megfizetése terheli. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha megrendelő késedelmét kimenti. Amennyiben a szerződést felek meghosszabbítják, úgy a soron következő szolgáltatási időszak éves díja a szerződést meghosszabbító okirat aláírásától számított 8 napon belül esedékes.

6.      Amennyiben a megrendelő a szolgáltatói díjat késedelmesen utalja a szolgáltató számlaszámára, a szolgáltató teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ahány nappal a megrendelő késedelme tartott.

7.      A szolgáltató kötelezi magát, miszerint a szolgáltatás teljesítésének előkészítését, a jelen okirat aláírását követő napon megkezdi. Kötelezi magát továbbá, miszerint amennyiben a megrendelő a fizetési kötelezttségének határidőn belül eleget tett, a szolgáltatási csomag internetes megjelenítését legkésőbb, a jelen szerződés aláírástól számított 15 napon belül teljesíti  a megrendelőnek.

8.      A megrendelő köteles a szolgáltatási csomaghoz tartozó szükséges adatokat, információkat, képeket, leírásokat (a továbbiakban: adatokat) a szolgáltatónak a szolgáltatási díj utalásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani. A szolgáltató a megrendelő által adott adatokat, kizárólag a weboldalon való megjelenítés teljesítése vonatkozásában használhatja fel szabadon. Az adatoknak megrendelő általi  késedelmes teljesítése, a szolgáltató késedelmét kizárja.

9.      A szolgáltató jogosult visszautasítani az olyan reklámok közlésre történő átvételét, amelyeket jogszabály tilt, vagy amelyek reklámetikai normákat sértenek. Szolgáltató kijelenti továbbá, miszerint a megrendelő profiloldalának tartalma vonatkozásában felelősséget nem vállal, azaz minden olyan cselekmény, mellyel a megrendelő a polgári jog, büntetőjog szabályait megsérti, a szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Megrendelő tudomásul veszi egyúttal, hogy a fentebb leírtak megsértéséért kizárólag őt terheli felelősség.

10.      Bármilyen, a nemzeti dohányboltban közzétett dohányterméket népszerűsítő reklám jogsértőnek minősül, függetlenül annak tartalmától vagy méretétől.

Önmagában a nemzeti dohánybolt reklámozása nem tilos.
Ugyanakkor a reklámok dohánytermék nevét, képét (fotóját, látványát) sem csomagolva, sem anélkül nem tartalmazhatják, illetve nem utalhatnak dohányzásra.
Dohánybolt reklámjának közzététele

szabadtéri reklámhordozón (közzétevő cégneve/neve + székhelye/lakhelye)

weblap (vállalkozás dohánytermékek értékesítésével is foglakozik)

szórólap vagy plakát

hirdetés

Megrendelő a szerződés aláírásával vállalja, hogy az alábbi törvények figyelembevételével használja a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületet a www.trafikuzlet.hu weboldalon. Kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy ezen jogszabályoktól való eltérést a törvény bünteti. A szolgáltató a törvények be nem tartásáért felelősséget nem vállal, ez minden esetben a megrendelőt terheli.
Törvények:
2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről (Fdvtv.)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Mttv.)
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (Nvt.)
AB határozatok:
37/2000. (X. 31.) AB határozat
23/2010. (III. 4.) AB határozat

11.       A reklámok tartalmáért kizárólag a megrendelő felelős.  Szavatolja a megrendelő azt is, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amelynek alapján a közzétett képekkel, információkkal, adatokkal bárki bármilyen igénnyel léphetne fel a szolgáltatóval szemben. A megrendelő vállalja, hogy az esetleges ilyen igényeket a harmadik személlyel közvetlenül rendezi.

12.       A szolgáltató az általa közzétett adatokban kizárólag a megrendelővel egyeztetve hajthat végre változtatást. Az esetleges helyesírási hibák kijavítása nem minősül változtatásnak.

13.      A megrendelő a szolgáltató késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja az 6. pontban vállalt teljesítési határnapot 15 nappal. Az elállást írásban kell közölni.

14.      Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a szolgáltató elállhat a szerződéstől.

15.      Felek kijelentik,miszerint a jelen szerződést kizárólag írásban lehet módosítani vagy felbontani annak szóban történő módosítása, illetve felbontása érvénytelen. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről jelen szerződést aláíró megrendelő, a szolgáltató részéről pedig bármely cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő tehet.

16.      A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény  rendelkezései az irányadók.

17.      Szerződő felek a jelen jogügylettel kapcsolatban az esetleges vitás kérdések vonatkozásában elsősorban egyeztetni kötelesek, azt követően a viták rendezésére kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok függvényében a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

      Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag elfogadják.

Szerzői Jogok

1.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Trafiküzlet.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

2.      Miután a Trafiküzlet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Trafiküzlet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.      A Trafiküzlet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

4.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

5.      Tilos továbbá a Trafiküzlet.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Trafiküzlet.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

6.      A TRAFIKÜZLET.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

7.      Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Adatvédelem

 

A TRAFIKÜZLET.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://trafikuzlet.hu/adatvedelem.htm

Egyéb rendelkezések

 

1.      A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

2.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

3.      Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

4.      Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

Panaszkezelés

 

4.1.            Weboldalunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

4.2.            Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

4.3.            Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

4.4.            Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

4.5.            Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

4.6.            Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

4.7.            Vagy területi szerveihez:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Osztályvezető: Récsányi Ilona

 

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.

Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19.

Telefonszám: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 795 721

E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00 és 12:30 - 15:00

pénteken 8.00 – 12.00

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

 

4.8.            Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


 

4.9.            A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

4.10.        Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

4.11.        A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

4.12.        Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Budapest, 2016. augusztus 06.